این کتاب فقط مربوط به آرایه های ادبی بیت های کتاب درسی هست که تو نزدیک 100 صفحه تمام آرایه های 3 سال کتاب رو بررسی کرده.کتاب نوشته استاد عبدالمحمدی هست

Download

منبع:کنکورچی