تنها کسی که باید تلاش کنی تا بهتر از اون باشی، شخصیه که دیروز بودی!
با خودت رقابت کن 😉👍✌