دوست داشتن خودم و
فکرهای شاد و لذت بخش سریعترین راه برای ایجاد یک زندگی فوق العاده است