خودت که میدونی بهش میرسی پس بیخیال حرف بقیه 💪
قویتر از قبل برای ثابت کردن تواناییات، برای هدفات، بجنگ 👊
توحقت بهترین هاست مگه نه؟!✌️